مهندس ملیکا صفا (مدرس)

تصویر مهندس ملیکا صفا

مدرس در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
متولد: ۱۳۶۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: melikasafa2015@gmail.com

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، دامغان، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر، کاشمر، ایران، ۱۳۹۱.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم مهندس ملیکا صفا در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهتاسیسات مکانیکی و الکتریکیتاسیسات مکانیکی و الکتریکی
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه