مجید فلاحی (مدرس)

تصویر مجید فلاحی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای
متولد: ۱۳۵۸
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران، ۱۳۸۶.