دکتر مجید فلاحی (مدرس)

تصویر دکتر مجید فلاحی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای
متولد: ۱۳۵۸
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی 26
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران، ۱۳۸۶.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر مجید فلاحی در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبهدینامیک گازهاوآئروسل هاتجزیه وارزشهای نمونه های هوا
دوشنبهسم شناسی شغلی
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه