دکتر مجید فلاحی (مدرس)

تصویر دکتر مجید فلاحی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای
متولد: ۱۳۵۸
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی 26
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی ایران، همدان، ایران، ۱۳۹۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر مجید فلاحی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهمبانی نمونه بردای از آلاینده های هوامبانی کنترل آلودگی هوا
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه