دکتر مهسا مهتدی (مدرس)

تصویر دکتر مهسا مهتدی

مدرس در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانشجوی دکتری کلینیکال پاتولوژی
متولد: ۱۳۶۹
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی دامپزشکی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۴۷ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۹۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم دکتر مهسا مهتدی در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهخون شناسی (هماتولوژی)
.:: عملی ::.
خون شناسی (هماتولوژی)
.:: عملی ::.
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه