سیدمحمود صانعی

تصویر سیدمحمود صانعی

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی
پایه: ۱۶
متولد: ۱۳۰۷
سابقهٔ تدریس: ۳۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی الهیات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: m.saneei@faculty.iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد پیوسته فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۴۴.
کارشناسی فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۴۱.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: جنگ و صلح در اسلام.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای سیدمحمود صانعی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهمتون فقه۲متون فقه ۲
یکشنبهمتون فقه(۴)قواعد فقه (۱)
دوشنبهقواعد فقه (۱)قواعد فقه (۲)
.:: هفته زوج ::.
قواعد فقه (۲)
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهمتون فقه(۴)
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه