سیدجواد احمدی‌نژاد

تصویر سیدجواد احمدی‌نژاد

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری
پایه: ۳
متولد: ۱۳۵۵
سابقهٔ تدریس: ۱۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: sjahmadin@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۸۱.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۸.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی و مقایسه روش‌های مختلف تامین مالی و اثرات آن بر بازده حقوق صاحبان سهام.