جمال برس‌غنچه (مدرس)

تصویر جمال برس‌غنچه

مدرس در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد انگل‌شناسی دامپزشکی
متولد: ۱۳۶۵
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی دامپزشکی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۴۷ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته انگل‌شناسی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، گرمسار، ایران، ۱۳۹۴.
کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۹۴.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای جمال برس‌غنچه در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهانگل شناسی (۲) کرمها
.:: عملی ::.
انگل شناسی (۲) کرمها
.:: عملی ::.
انگل شناسی (۲) کرمها
.:: عملی ::.
انگل شناسی (۲) کرمها
.:: هفته زوج ::.
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه