دکتر حسن نصرآبادی (مدرس)

تصویر دکتر حسن نصرآبادی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی -معدنی
متولد: ۱۳۶۳
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی شیمی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی شیمی -معدنی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی -معدنی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران، ۱۳۸۹.
کارشناسی شیمی- کاربردی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، ۱۳۸۷.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حسن نصرآبادی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهشیمی معدنی ۱
یکشنبهشیمی معدنی ۱
.:: هفته زوج ::.
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه