دکتر حسن نصرآبادی (مدرس)

تصویر دکتر حسن نصرآبادی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی -معدنی
متولد: ۱۳۶۳
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی شیمی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی شیمی -معدنی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی -معدنی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران، ۱۳۸۹.
کارشناسی شیمی- کاربردی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، ۱۳۸۷.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حسن نصرآبادی در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهشیمی معدنی ۲
یکشنبهشیمی معدنی ۲
.:: هفته زوج ::.
شیمی معدنی ۱
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهشیمی معدنی ۱
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه