دکتر حمید جوینی (مدعو)

تصویر دکتر حمید جوینی

دکتر حمید جوینی از سال ۱۳۹۲ تاکنون به مدت هشت سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۱ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه بهداشت عمومی، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۵ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری آموزش بهداشت
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
پایه: ۱
متولد: ۱۳۶۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت عمومی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۱.