دکتر حمید جوینی (مدعو)

تصویر دکتر حمید جوینی

دکتر حمید جوینی از سال ۱۳۹۲ تاکنون به مدت شش سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۱ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه بهداشت، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۵ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری آموزش بهداشت
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
پایه: ۱
متولد: ۱۳۶۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۱.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر حمید جوینی در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهاپیدمیولوژی بیماری شایع در ایرانپرستاری سلامت جامعهپرستاری سلامت فردوخانواده
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه