الهام جودی (مدرس)

تصویر الهام  جودی

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
متولد: ۱۳۶۴
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم الهام جودی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهبرنامه ریزی منابع سازمان
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهمدیریت منابع اطلاعات
.:: هفته زوج ::.
مدیریت منابع اطلاعات
.:: هفته زوج ::.
برنامه ریزی منابع سازمان
.:: هفته زوج ::.
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته (روش شناسایی سیستم )
.:: هفته زوج ::.
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته (روش شناسایی سیستم )
.:: هفته زوج ::.
جمعه