الهام الهامی‌راد (مدرس)

تصویر الهام الهامی‌راد

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
متولد: ۱۳۶۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی بهداشت محیط، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۸۸.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم الهام الهامی‌راد در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهکلیات محیط زیستمدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری
.:: هفته فرد ::.
گندزداهای محیط
.:: هفته زوج ::.
پرستاری وبهداشت محیط
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهآلودگی صوتی
.:: هفته زوج ::.
قوانین ومقررات محیط زیست وبهداشت محیط
.:: هفته فرد ::.
اصول بهداشت محیطپرستاری وبهداشت محیط
.:: هفته زوج ::.
پرستاری وبهداشت محیط
.:: هفته فرد ::.
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه