الهام الهامی‌راد (مدرس)

تصویر الهام الهامی‌راد

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
متولد: ۱۳۶۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی 25
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی بهداشت محیط، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۸۸.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم الهام الهامی‌راد در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهسیستمهای جمع آوری فاضلاب وآبهای سطحی
.:: عملی ::.
یکشنبه
دوشنبهسیستمهای جمع آوری فاضلاب وآبهای سطحی
.:: عملی ::.
سیستمهای جمع آوری فاضلاب وآبهای سطحی
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبهبهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب وفاضلاب
.:: عملی ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه