بهاره فهیمی‌راد (مدرس)

تصویر بهاره فهیمی‌راد

مدرس در دانشکدهٔ علوم پایه

دانشجوی دکتری شیمی تجزیه
متولد: ۱۳۶۴
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی شیمی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: bahareh.fahimi@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی شیمی تجزیه، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی تجزیه، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران، ۱۳۹۰.
کارشناسی شیمی محض، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۸۶.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم بهاره فهیمی‌راد در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهشیمی پیش دانشگاهیشیمی تجزیه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه