دکتر اعظم جلالی مقنی (مدرس)

تصویر دکتر اعظم جلالی مقنی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پایه

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی
متولد: ۱۳۶۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی شیمی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: aazamjalali@gmail.com

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی شیمی الی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۵.
  دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی آلی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.
کارشناسی شیمی محض، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران، ۱۳۸۴.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم دکتر اعظم جلالی مقنی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهآشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی ۲آشنایی با اصول ساخت و کنترل مواد شیمیایی دارویی ۲
پنجشنبه
جمعه