دکتر امیرحسین کیذوری (مدعو)

تصویر دکتر امیرحسین کیذوری

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم تربیتی - مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی
عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
پایه: ۴
متولد: ۱۳۵۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم تربیتی - مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۶.
کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۴.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر امیرحسین کیذوری در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهمتون تخصصی در برنامه درسی ۱
چهارشنبهمتون زبان خارجه در مدیریت آموزشیمدیریت نیروی انسانیمدیریت نیروی انسانی
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبهمدیریت نیروی انسانیمدیریت نیروی انسانی
.:: هفته فرد ::.
جمعه