سیدعلی رضوانی

تصویر سیدعلی رضوانی

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی
پایه: ۱۲
متولد: ۱۳۴۶
سابقهٔ تدریس: ۱۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۹۹ (۰۵۱)
رایانامه: rezvani [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۱.
کارشناسی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی گشتاسبنامه دقیقی توسی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای سیدعلی رضوانی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهفارسی پیش‌دانشگاهیفارسی
.:: هفته زوج ::.
فارسی
.:: هفته فرد ::.
فارسیفارسی پیش‌دانشگاهی
یکشنبهفارسیفارسیفارسی
.:: هفته زوج ::.
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبهکودک و رسانهتطور متون شعر فارسیروش تحقیقنظم فارسی (۱) (شاهنامه)
جمعه