دکتر ابوالقاسم دادرسی سبزوار (مدعو)

تصویر دکتر ابوالقاسم دادرسی سبزوار

استادیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری منابع آب
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی
پایه: ۲۲
متولد: ۱۳۴۳
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۵۲ (۰۵۱)
رایانامه: dadrasisabzevar@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، ۱۳۹۴.
کارشناسی ارشد ناپیوسته منابع آب، دانشگاه هلند، هلند، ۱۳۷۵.
کارشناسی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، ۱۳۶۸.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر ابوالقاسم دادرسی سبزوار در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهرابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی
سه‌شنبهرابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه