مهندس عباس عظیمی‌فرد (مدرس)

تصویر مهندس عباس عظیمی‌فرد

مدرس در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندس عمران- سازه و زلزله
متولد: ۱۳۶۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی عمران
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندس عمران- سازه و زلزله، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۹۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس عباس عظیمی‌فرد در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهآشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه هامهندسی ترابریاصول مهندسی پل
یکشنبهروسازی راهماشین های آبیمهندسی زهکشی
دوشنبهنگهداری راه و ابنیهمهندسی زهکشی
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه