مهندس محمد مهران عظیمی‌فرد (مدرس)

تصویر مهندس محمد مهران عظیمی‌فرد

مدرس در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندس عمران- سازه و زلزله
متولد: ۱۳۶۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی عمران
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندس عمران- سازه و زلزله، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۹۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس محمد مهران عظیمی‌فرد در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهروسازی راهراهسازی
یکشنبهاصول مهندسی زلزله و بادمهندسی ترابری
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه