دکتر مینا مسعودی فر (مدعو)

تصویر دکتر مینا مسعودی فر

دکتر مینا مسعودی فر از سال ۱۳۷۸ تاکنون به مدت ۲۳ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۵ عضو هیئت علمی حکیم سبزواری است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی
عضو هیئت علمی حکیم سبزواری
پایه: ۵
متولد: ۱۳۵۳
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: masodi [AT] iaus.ac.ir

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
عنوان رسالهٔ دکتری: تصویربرداری روزنه کدشده مبتنی بر معیارهای ارزیابی کیفیت تصویر.