حسن ترابی (مدرس)

تصویر حسن ترابی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
متولد: ۱۳۶۸
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت محیط
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی، یزد، ایران، ۱۳۹۳.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای حسن ترابی در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهبهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب وفاضلاب
.:: عملی ::.
بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آب وفاضلاب
.:: عملی ::.
کاربرد موتور تلمبه در تاسیسات آب وفاضلاب
دوشنبهمیکروب شناسی محیط
.:: عملی ::.
میکروب شناسی محیط
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه