دکتر امیرحسین مهاجرزاده (مدعو)

تصویر دکتر امیرحسین مهاجرزاده

دکتر امیرحسین مهاجرزاده از سال ۱۳۹۴ تاکنون به مدت شش سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر- نرم افزار از دانشگاه فردوسی فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
پایه: ۱
متولد: ۱۳۶۳
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.